गुरु योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आवधिक जिल्ला विकास योजना दोस्रो भाग गुरु योजना २०७१-१२-०१ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आवधिक जिल्ला विकास योजना २०७२/७३ - २०७६/७७ योजना दस्तावेज
कैलाली जिल्लाको बस्तुगत विवरण गुरु योजना २०७१-१२-०१ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आवधिक जिल्ला विकास योजना आ.व. २०७२/७३ - २०७६/७७ वस्तुगत विवरण
Skip to toolbar