प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
वार्षिक खरिद योजना आ.व. २०७२/७३ प्रकाशन २०७२-१२-२५ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक खरिद योजना आ.व. २०७२/७३
आ.व. २०७१/७२ को आय व्यय विवरण सार्वजनिक प्रकाशन २०७२-०४-०४ लेखा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७१/७२ को आय व्यय विवरण
योजना छनौट गर्दा प्राथमिकताका आधारहरु प्रकाशन २०७२-०८-०७ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
योजना छनौट गर्दा प्राथमिकताका आधारहरु
आ.व. ०७२/७३ का लागी ईलाका स्तरिय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरुको विवरण प्रकाशन २०७२-०४-०३ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. ०७२/७३ का लागी ईलाका स्तरिय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरुको विवरण
आ.व. ०७१/७२ मा संचालन हुने योजनाहरु सार्वजनिक गरिएको सूचना प्रकाशन २०७१-०७-०५ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. ०७१/७२ मा संचालन हुने योजनाहरु सार्वजनिक गरिएको सूचना
Skip to toolbar